ธุรกิจ

รู้หรือไม่? องค์กรยั่งยืนคืออะไร แล้วทำไมทุกองค์กรต้องสร้างความยั่งยืน

Pinterest LinkedIn Tumblr

รู้หรือไม่? องค์กรยั่งยืนคืออะไร แล้วทำไมทุกองค์กรต้องสร้างความยั่งยืน, Whale Energy Station

ก่อนจะไปทำความรู้จักกับคำว่า “องค์กรยั่งยืน” คืออะไร พี่วาฬจะอธิบายถึงแนวคิด และที่มาที่ไป ว่าทำไมปัจจุบัน หลายองค์กรถึงแข่งขันกันเพื่อสร้างความ “ยั่งยืน”

ทำไมต้องมีองค์กรที่ยั่งยืน?

อย่างที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหารอบด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ปัญหาเหล่านี้ได้ก่อตัวขึ้นจนมาถึงขั้นวิกฤตที่จะส่งผลกระทบต่อปัจจัยในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงความเท่าเทียมในสังคม 😣

จากเหตุผลข้างต้น นานาประเทศทั่วโลก รวมถึงภาคธุรกิจจึงให้ความสำคัญต่อกรอบหรือกติกาในการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่หาผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่องค์กรจะต้องคำนึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หรือ ESG (Environmental, Social, and Governance) อีกด้วย นับว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากใช่ไหมละ 👏

แล้วองค์กรที่ยั่งยืนต้องทำอะไรบ้าง?

องค์กรที่ยั่งยืน จะต้องดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กับการให้ความสำคัญ 3 ด้านหรือเรียกว่า ESG ซึ่งได้แก่

 • ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)
 • ด้านสังคม (Social)
 • ด้านการกำกับดูแล (Governance)

มีองค์กรไหนบ้างที่ดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน?

ในปัจจุบันเกือบทุกองค์กรชั้นนำในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น SCG กสิกรไทย ปตท. เซ็นทรัลพัฒนา ต่างใช้หลัก ESG ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็น “องค์กรที่ยั่งยืน” ซึ่งพี่วาฬมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ  เพราะผู้ที่รับประโยชน์คือเราทุกคนนั่นเอง 😀 เพื่อให้เห็นทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้น วันนี้พี่วาฬเลยยกตัวอย่างการดำเนินการของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ว่าตอนนี้มีแผนการดำเนินงานเพื่อนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนว่ามีอะไรบ้าง บอกไว้เลยว่าน่าสนใจทั้งนั้น ไปดูกัน

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ เขามีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต”ก็คือแนวคิดการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนไปสู่ธุรกิจพลังงานอนาคต และธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน โดยมีทิศทางกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนสอดรับกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง กระแสของโลกในอนาคต ครอบคลุมทุกมิติของ ESG

รู้หรือไม่? องค์กรยั่งยืนคืออะไร แล้วทำไมทุกองค์กรต้องสร้างความยั่งยืน, Whale Energy Station

มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) : ปตท. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 15% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีแนวการดำเนินงาน 3P (3P Decarbonization Pathways)

 • เร่งปรับ (Pursuit of Lower Emissions): ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการให้ได้มากที่สุด ผ่านโครงการสำคัญ เช่น การดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) ในพื้นที่บริเวณอ่าวไทย การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและผลักดันการใช้พลังงานไฮโดรเจนในกระบวนการผลิต การดำเนินโครงการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
 • ร่งเปลี่ยน (Portfolio Transformation) : การบริหารจัดการ Hydrocarbon Portfolio เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจพลังงานสะอาด สนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น EVEME PLUS, On-ion, Swap & Go
 • เร่งปลูก (Partnership with Nature and Society): เพิ่มปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีทางธรรมชาติผ่านการปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ โดยกลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายการปลูกป่าบกและป่าชายเลนเพิ่มอีก 2 ล้านไร่ ภายในปี 2573 ประกอบด้วยการดำเนินงานโดย ปตท. 1 ล้านไร่ และความร่วมมือบริษัทในกลุ่ม ปตท. อีก 1 ล้านไร่

มิติด้านสังคม (Social) : ปตท. ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และชุมชน โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาด การพัฒนาทักษะอาชีพและโอกาสในการสร้างรายได้แก่สังคม

 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน 💊 💻 : โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันวิทยสิริเมธีเพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมให้บริการด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 • การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 🎾 🏀: ส่งเสริมให้เยาวชน ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านกีฬา เช่น โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ให้เยาวชนช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อจมน้ำ
 • การพัฒนาพลังงานชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในชุมชน เพิ่มการเข้าถึงพลังงานเพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่าย เช่น ระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบส่งน้ำโดยเครื่องตะบันน้ำ ซึ่งโครงการเหล่านี้สามารถพัฒนาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและลดค่าพลังงานได้หลายล้านบาทต่อปีเชียวนะ 👍
 • การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผ่าน บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เช่น โครงการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส หรือ Café Amazon for Chance โครงการ PTT Group Lounge ที่สนับสนุนโอกาสในการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ และ PTT Day Care เรียกว่าแต่ละโครงการสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับ ผู้พิการ ผู้สูงวัย รวมไปถึงชุมชนอีกด้วย
 • การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 🌪️: ปตท. ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติตลอดทั้งปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตและสามารถกลับมาดำเนินชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็ว แบบนี้ค่อยอุ่นใจ 👏

มิติด้านการกำกับดูแล (Governance): ปตท. มุ่งสู่องค์กรต้นแบบในด้านการบริหารกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งผลจากการดำเนินงาน ก็สะท้อนออกมาเป็นรางวัล ซึ่งถูกประเมินและวัดผลโดยหน่วยงาน หรือนักลงทุนทั่วโลก เช่น

 • รางวัลส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 ประเภทองค์กร (ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023)
 • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ที่ระดับ “ผ่านดี”

เป็นอย่างไรกันบ้าง ถึงตรงนี้พี่วาฬเชื่อว่าหลายๆ คนคงเข้าใจแล้วว่า “องค์กรที่ยั่งยืน” นั้นคืออะไรและ ต้องทำอย่างไรให้เป็น องค์กรที่ยั่งยืน รวมถึงได้เห็นตัวอย่างการดำเนินงานขององค์กรที่ยั่งยืนกันไปแล้ว สุดท้ายพี่วาฬก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะหันมาใส่ใจโลกของเรากันมากขึ้น เพราะไม่ใช่แค่ภาครัฐ และภาคเอกชน แต่เราทุกคนที่เป็นประชาชน ก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศของเราไปสู่ความยั่งยืน ติดตามบทความดีดีกับพี่วาฬได้อีก แล้วพบกันใหม่น้า

 

แหล่งอ้างอิง

https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Sustainabilitygovernance/Sustainabilitystrategy.aspx

https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Environment/Climatechangemanagement.aspx

https://www.thansettakij.com/sustainable/energy/584426

https://sustainability.pttgcgroup.com/th/sustainability-in-actions/esg-in-action

https://www.thairath.co.th/money/sustainability/esg_strategy/2709654

https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Corporatecitizenship/Humanresourcesdevelopment.aspx

https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-40835.aspx

https://www.thairath.co.th/futureperfect/articles/2722573

https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-30326.aspx