Category

ก๊าซธรรมชาติ

Category

⛽ การเป็น LNG Hub ของไทยไม่ได้หมายความว่าไทยเราผลิตก๊าซธรรมชาติได้มาก แต่กลับกันครับ ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ บางส่วนของก๊าซธรรมชาติจึงต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางเรือก็คือการขนส่ง LNG นั่นเอง (LNG คือก๊าซธรรมชาติที่ถูกทำให้มีสถานะเป็นของเหลวเพื่อให้ง่ายต…