ข้อมูลในหมวด การศึกษา » Whale Energy Station
Category

การศึกษา

Category

การมองหางานในสถานการณ์ปัจจุบันอาจดูเป็นเรื่องยาก วันนี้พี่วาฬเอาโครงการดีๆ สำหรับน้องจบใหม่มาฝาก แอบบอกก่อนเลยว่าโครงการ Restart Thailand เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์แค่น้องจบใหม่หรือคนที่กำลังหางานเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในการเสริมแรงการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย ทำความรู้จักโครงการ Rest…

5G – เทคโนโลยี 5G เป็นหัวใจสำคัญที่รวมเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ สร้างประโยชน์ให้ประเทศในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะด้าน “การศึกษา” ที่เทคโนโลยี 5G สามารถส่งเสริมการบูรณาการระบบการเรียนการสอนในยุค 4.0 กลุ่มทรูจึงนำอัจฉริยภาพเทคโนโลยี 5G สร้างระบบนิเวศดิจิทัลของการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับสู่ Smart Education Smart University ด้วยแนวคิด True5G world of Smart Education มุ่งพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ Smart Learning, Smart Campus และ Inn…

วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ตามที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ร.9) มีพระราชดำรัสห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย “จริยธรรมสิ่งแวดล้อม” คือ หลักพึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกดำรงอยู่ได้อย่างมีดุลยภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับหลักจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและต่อยอดผลวิจัยให้เกิดคุณูปการสู่มวลมนุษยชาติไ…

รัฐบาลออกนโยบายส่งเสริมแม่วัยรุ่นให้อยู่ต่อในระบบการศึกษา เพื่อให้มีโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมแม่วัยรุ่นให้อยู่ต่อในระบบการศึกษา เพื่อจะได้มีโอกาสในการมีงานทำที่ดีและยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง แม้จะมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ให้แม่วัยรุ่นได้เรียนต่อในสถานศึกษา แต่ในทางปฏิบัติก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้ผู้เป็นแม่ต้องหยุดเรียนหรือลาออก ทั้งนี้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานสถานการณ์แม่วัยรุ่น ว่า อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นอายุ 15 …

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ม.พะเยาเผยผลการดำเนินงาน 6 เดือน โครงการพัฒนาเมืองพะเยาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ คาดภายในปี 2565 ต้องขึ้นทะเบียน Learning city ของยูเนสโก ได้แน่นอน รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่าโครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ เป็นหนึ่งในชุดโครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึก…

แม็คโครขยายทักษะวิชาชีพธุรกิจอาหารสู่รั้วมหาวิทยาลัย จับมือ ม.เกษตรฯ สร้างหลักสูตรออนไลน์ สอนธุรกิจอาหารครบวงจรให้นิสิต เพิ่มทางเลือกหางานหาเงินรับวิกฤตตกงานพุ่ง ในภาวะที่ประเทศไทยเจอกับวิกฤตโควิด-19 หลายคนตกงาน รวมถึงนักศึกษาที่จบใหม่หางานยาก ในสถานการณ์เช่นนี้ มีอาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาหารพอที่จะช่วยสามารถสร้างรายได้สร้างงานได้ โดยแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี หรือ MHA ภายใต้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้คนไทย จึงได้ขยายทักษะวิชาชีพธุรกิจอาหารสู…

ศักยภาพของคนไทยแสดงให้โลกประจักษ์อีกครั้ง…เมื่อทีมมหิดล บีซีไอแล็บ (MAHIDOL BCILAB) โดย เกรียงไกร เตชะดี หนุ่มพิการผู้แข่งขัน (Pilot) จากประเทศไทย คว้าเหรียญเงิน จากการแข่งขันไซบาธอน 2020 (Cybathlon) ประเภทคลื่นสมองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ควบคุมการแข่งรถ (BCI) แค่คิด…ก็ขับรถแข่งได้ ทำสถิติ 2 นาที 56 วินาที ห่างจากผู้ชนะเลิศเพียง 4 วินาทีเท่านั้น ภายใต้การริเริ่มสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รศ.ดร.ยศชนั…

หลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม บูม นศ. สนใจเรียน พร้อมโชว์ความสำเร็จของผู้เรียนจากการสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาสังคม ในงาน Idea Market #3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มี multi-skills รองรับยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ผ่านหลักสูตร “สหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ที่ผสานศาสตร์และวิชาความรู้หลากหลาย พร้อมกับแสดงผลงานนวัตกรรมแก้ปัญหาสังคมฝีมือนักศึกษาที่เชื่อมต่อระบบ Internet of Things (IoT) ในงาน “Idea Market #3 ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 16 -17 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยศรี…

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการมอบสมาร์ทโฟนจำนวน 500 เครื่องให้โครงการ “2,500 กล้องจุลทรรศน์ จาก 2,500 โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ 2,500 โรงเรียนชายขอบ” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ทดแทนกล้องจุลทรรศน์ในโรงเรียนที่ประสบความขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ อุปสรรคในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชายขอบ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาถือเป็นหนึ่งในรากฐานของปัญหาสัง…

‘เอไอ แล็บ’ร.ร.บ้านหนองเเสงฯ – โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถือเป็นโรงเรียนที่มีความพยายามในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและชิ้นงานด้านเทคโนโลยีอย่างโดดเด่น ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้พยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกลุ่ม ABCD อันประกอบด้วย A = AI (ปัญญาประดิษฐ์), IoT (Internet of Thing) B = Block chain (บล็อกเชน), Digital Money C = Cloud Computing (ระบบจัดเก็บข้อมูล) และ D = Data Analysis (การบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล) เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน ก็เ…