Tag

พลังงานสะอาด

Browsing

✨ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา สวทช. จัดกิจกรรม “The Beauty of Solar Power” ส่งเสริมเด็ก ๆ เรียนรู้เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ มุ่งส่งเสริมความเข้าใจเรื่องพลังงานสะอาดให้กับเยาวชน 🍃 📍 โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นฐานต่าง ๆ ให้ทำการทดลองทั้งหมด 4 ฐาน คือ – เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุที่เป็นหลักการผลิตสารเคล…