สิ่งแวดล้อม

ปตท. จับมือ ธนาคารกรุงไทย ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านเงินฝากสีเขียว

Pinterest LinkedIn Tumblr

ปตท. จับมือ ธนาคารกรุงไทย ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านเงินฝากสีเขียว, Whale Energy Station

ปตท. – ปตท.สผ. – ธนาคารกรุงไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน ESG Financial Solution 🏦🌿 มุ่งสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลงทุนใน “เงินฝากสีเขียว” กับธนาคารกรุงไทย

เพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2040

ด้วยการปล่อยสินเชื่อแก่โครงการพลังงานสะอาด โครงการขนส่งด้วยพลังงานสะอาด โครงการอาคารสีเขียว สนับสนุนผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ ปตท. และ ปตท.สผ. เมื่อบรรลุเป้าหมาย ESG

✨ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับประเทศไทย