Other

ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะ??

Pinterest LinkedIn Tumblr

ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะ??, Whale Energy Station

ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะ??

หนึ่งในสาเหตุที่ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เพราะ ‘น้ำมันดิบ’ ถือว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินค้าที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานของคนทั่วโลก ซึ่งจะมีความผันผวนไปตามความต้องการซื้อ-ความต้องการขาย หรือกฎของอุปสงค์-อุปทาน (Demand – Supply) ตามหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานอยู่แล้วฮะ

กฎนี้ก็คือ 👇👇👇

📈 ถ้าความต้องการซื้อ (Demand) มากกว่าขาย (Supply) สินค้าโภคภัณฑ์ก็จะมีราคาสูงขึ้น 

📉 ถ้าความต้องการขาย (Supply) มากกว่าซื้อ (Demand)  สินค้าโภคภัณฑ์ก็จะมีราคาลดลง

ซึ่งความต้องการซื้อ-ขายของน้ำมันนั้น ผันแปรได้ตามหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น สภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศและภัยพิบัติ ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ข้อตกลงของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน หรือ OPEC ปริมาณน้ำมันคงเหลือ เป็นต้น


📌 ยกตัวอย่างปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์

กรณีสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตและส่งออกน้ำมันแหล่งใหญ่ของโลก เกิดผลกระทบต่อกำลังการผลิตและขนส่งน้ำมัน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาด “ลดลง” และยิ่งถ้าเกิดมีการยกระดับเป็นสงครามเชื้อชาติขึ้นมา ก็มีโอกาสส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอีกมาก ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในไทยแน่นอน เพราะแม้ไทยจะมีแหล่งปิโตรเลียมเอง แต่สามารถผลิตน้ำมันที่ตรงกับความต้องการใช้ของประเทศได้เพียง 12% อีก 88% ต้องนำเข้า ดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นจากผลกระทบด้านสงคราม ราคาน้ำมันไทยก็คงต้องเพิ่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเอง

 

จะเห็นได้ว่าสถานการณ์โลกนั้นมีผลกับราคาสินค้าต่างๆ ดังนั้นต้องติดตามข่าวสารสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจควบคู่กันไปตลอดเวลานะฮะ

 

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/business/975666#google_vignette