Tag

การศึกษา

Browsing

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนับเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการศึกษา ซึ่งไม่เพียงแต่มุ่งเน้นในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนเท่านั้น แต่จำเป็นจะต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มสมรรถนะ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน และส่งเสร…