สิ่งแวดล้อม

ปลูกผักในทะเลทราย! ด้วยนวัตกรรม Liquid Nano Clay

Pinterest LinkedIn Tumblr

ปลูกผักในทะเลทราย! ด้วยนวัตกรรม Liquid Nano Clay, Whale Energy Station

☀️🏝 ทะเลทรายจะกลายเป็นอดีต! ด้วยเทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนทรายให้เป็นดินได้ในไม่กี่ชั่วโมง

เมื่อนักวิทยาศาสตร์จากนอร์เวย์พัฒนาเทคโนโลยี “Liquid Nano Clay” ที่จะช่วยเปลี่ยนผืนทะเลทรายให้กลายเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชทั่วไปได้ภายใน 7 ชั่วโมงเท่านั้น! 🌿

💧Liquid Nano Clay เป็นวัสดุที่ผสมด้วยเนื้อดินและน้ำ โดยมีลักษณะเป็นของเหลวที่มีความหนืดสูง ดินที่ใช้มากที่สุดคือดินเหนียวซึ่งถูกกรองและกระตุ้นให้เกิดการแยกตัวออกเป็นละอองขนาดนาโน

ซึ่งนวัตกรรมตัวนี้มีความสามารถในการกักเก็บน้ำในชั้นดิน ช่วยควบคุมและปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของน้ำทั่วไปได้

สามารถนำไปใช้ได้ในงานหลายประภท เช่น งานก่อสร้าง การปรับปรุงการเกษตรกรรม และการบำบัดน้ำเสีย 🌱🛠

✨ แต่เทคโนโลยีนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ยังมีสิ่งที่ต้องศึกษาและพัฒนาอีกมาก เช่น การลดต้นทุน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพ

ยังไงพี่วาฬจะคอยเป็นกำลังใจให้ เพราะเทคโนโลยีนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของนมุษย์เพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่แห้งแล้งให้ดีขึ้น 💙

 

ที่มา : https://www.innomatter.com/innovation/liquid-nanoclay-change-desert-to-plantation/