กกพ.เห็นชอบขยายเวลายกเว้นเก็บ Minimum Charge ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ไปจนถึง มี.ค.64 » Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน

กกพ.เห็นชอบขยายเวลายกเว้นเก็บ Minimum Charge ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ไปจนถึง มี.ค.64

Pinterest LinkedIn Tumblr
กกพ.เห็นชอบขยายเวลายกเว้นเก็บ Minimum Charge ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ไปจนถึง มี.ค.64, Whale Energy Station
cof

ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบขยายเวลามาตรการ “ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge)” ไปจนถึงเดือน มี.ค. 2564 จากเดิมที่จะต้องสิ้นสุด 31 ธ.ค.2563 นี้ตามคำแนะนำของรัฐมนตรีพลังงาน แม้จะกระทบการเก็บรายได้ของ 3 การไฟฟ้าให้ลดลงหน่วยงานละ 35 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อเป็นการช่วยผู้ประกอบการในกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ จากผลกระทบโควิด-19

กกพ.เห็นชอบขยายเวลายกเว้นเก็บ Minimum Charge ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ไปจนถึง มี.ค.64, Whale Energy Station

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการขยายเวลามาตรการ “ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge)” ไปจนถึงเดือน มี.ค. 2564 จากเดิมจะสิ้นสุด 31 ธ.ค.2563 นี้ โดยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่จะจ่ายค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเป็นการขยายเวลายกเว้น Minimum Charge ครั้งสุดท้าย เนื่องจากได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวมาตั้งแต่ มี.ค. 2563 และเมื่อต่ออายุให้ถึงเดือน มี.ค. 2564 จะครบรอบ 1 ปีของการยกเว้น Minimum Charge ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการดูแลค่าไฟฟ้าผู้ประกอบการ และปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น ผู้ประกอบการกลับมาประกอบกิจการมากขึ้น ทำให้การใช้ไฟฟ้าอาจมากขึ้นตามไปด้วย
แต่หากมีปัญหาโควิด-19 รอบสอง และจำเป็นต้องใช้มาตรการดังกล่าวต่อไป ก็ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ กกพ.อีกครั้ง

สำหรับการต่ออายุมาตรการยกเว้น Minimum Charge ไปถึง มี.ค. 2564 นี้ จะส่งผลให้ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. )เก็บเงินได้น้อยลงประมาณหน่วยงานละ 35 ล้านบาทต่อเดือน หรือรวมประมาณ 105 ล้านบาท แต่เชื่อว่า 3 การไฟฟ้ายอมรับได้เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้
ทั้งนี้มาตรการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ได้เริ่มช่วยเหลือรอบแรกเดือน เม.ย.-มิ.ย.2563 และต่ออายุอีก 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 2563 จากนั้นได้ต่ออายุอีกครั้งในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2563 โดยเฉลี่ย 3 เดือน การไฟฟ้าเก็บเงินได้น้อยลงประมาณ 100-200 ล้านบาท และรอบล่าสุดต่ออายุอีกครั้งในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2564 ดังนั้นมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้การไฟฟ้าเก็บเงินได้น้อยลงรวมประมาณกว่า 400 ล้านบาท

โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3 กิจการขนาดกลาง,ประเภท 4 กิจการขนาดใหญ่,ประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง ,ประเภท 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร และประเภท 7 การสูบน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งกลุ่มดังกล่าวจะจ่ายค่าไฟฟ้าตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง แทนการใช้ระบบ Minimum Charge เป็นการชั่วคราว

สำหรับระบบ Minimum Charge คืออัตราค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายขั้นต่ำ 70% ของการใช้ย้อนหลัง 12 เดือน โดยไม่ว่าจะใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากหรือน้อยก็ต้องจ่ายในอัตราขั้นต่ำ 70% ของความต้องการใช้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการไฟฟ้าทำการสำรองไฟฟ้าไว้ให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะเพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง แต่ในช่วง COVID-19 กกพ.ได้ยกเว้นการเก็บ Minimum Charge และให้จ่ายเฉพาะไฟฟ้าที่มีการใช้จริงเท่านั้น